Una altra informació

Gerència

Obsequis rebuts per raó del càrrec

No s’han percebut.

Viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana

No hi ha costos associats a este concepte.

Gastos de locomoció percebuts

Exercici 2018

Assignació de telèfon mòbil i cost mensual

No hi ha costos associats a este concepte.

Top