Informació de Rellevància Jurídica

1. El Portal de Transparència s’adequa, quant al seu contingut, a allò que s’ha disposat en:

  • Llei 19/2013, de 9 de decembre, de transparència, accés a l´informació pública y Bon Govern.
  • Llei 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern y Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  • Text articulat de l´Ordenança de Transparència y Accés a l´Informació de la Excma. Diputació Provincial d´Alacant.

2. La mercantil de capital íntegrament públic GEONET TERRITORIAL S.A.U. es regix, principalment, pel que disposa l’ordenament jurídic privat a excepció de les matèries que li són li aplicació la normativa del Sector Públic.

Així la normativa que, principalment, li resulta d’aplicació a GEONET TERRITORIAL S.A.U. es:

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.
  • Instruccions Internes de Contractació.
  • Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
  • Lleis mercantils, laborals i fiscals que afecten les societats anònimes.

3. Estatuts i les seues modificacions.

Estatuts Socials

4. Resolucions Judicials fermes.

No existixen.

Top