Representació Sindical

REPRESENTANTS SINDICALS

El COMITE D’EMPRESA constituïx la representació dels treballadors en les empreses o centres de treball que tinguen 50 o més treballadors.

Per tant, en l’actualitat, al tindre l’Empresa més de 50 treballadors, el dret a la participació dels mateixos s’articula a través del comité d´empresa.

Segons allò que s’ha establit per la legislació vigent, el número de membres del comité d’empresa en función del número de treballadors es de cinc (entre 50 i 100 treballadors).

En conseqüència, segons la dimensió actual de la plantilla de la Societat, els seus treballadors estan representats per un comité d’empresa format per cinc treballadors (Sindicat CCOO).

La duració del mandat dels membres del comité d’empresa és de quatre anys, entenent-se que es mantindran en funcions en l’exercici de les seues competències i de les seues garanties fins que no s’hagueren promogut i celebrat noves eleccions. Les últimes eleccions a representants dels treballadors en la empresa es van celebrar el 23 de març de 2017.

Cada un dels membres del comité d’empresa, per a l’exercici de les seues funcions de representació, disposa del crèdit d’hores mensuals retribuïdes que assenyala la legislació vigent en cada moment.

Top