Estructura Organitzativa

ÒRGANS SOCIALS

D’acord amb l’article 12 dels Estatuts Socials els òrgans de govern, gestió i representació de la Societat seran:

• La Junta General d’Accionistes. (Articles 13-18)

• El Consell d’Administració. (Articles 19-22)

• La Gerència. (Article 23)
Top