Contractació

Contractes Menors

Contractes exercici 2019

Contractes exercici 2018

Contractes exercici 2017

Contractes exercici 2016

Normes internes de contractació

Normes internes de contractació

Perfil del Contractant

Accés al perfil del contractant

D’acord amb el que establix l’art.53 del RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, «Amb el fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjuí de la utilització d’altres mitjans de publicitat en els casos exigits per esta Llei o per les normes autonòmiques de desemvolupament o en els que així es decidisca voluntàriament, els òrgans de contractació difondran, a través d’Internet, el seu perfil de contractant».

La disposició adicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat establix que «La Plataforma de Contractació de l’Estat regulada en l’article 334 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, passarà a denominar-se Plataforma de Contractació del Sector Públic. En la Plataforma es publicarà, en tot cas, bé directament pels òrgans de contractació o per interconnexió amb dispositius electrònics d’agregació de la informació de les diferents administracions i entitats públiques, la convocatòria de licitacions i els seus resultats de totes les entitats compreses en l’apartat 1 de l’article 3 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

Top